Mở tờ khai giấy nếu trị giá hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí hàng hải Sài Gòn (công ty SOFEL) vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Mở tờ khai giấy nếu trị giá hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Hải quan, trong trường hợp không thể thực hiện khai báo trên Hệ thống VNACCS do trị giá hóa đơn (trên 1.000 tỷ đồng) vượt quá trị giá thiết kế trên Hệ thống VNACCS thì công ty thực hiện thủ tục XNK tại chỗ bằng tờ khai giấy theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn DN xử lý XK sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế.

Theo quy định tại điểm c.3 Khoản 1 Thông tư 128/2013/TT-BTC: “Xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế: Người nộp thuế phải tính và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu sản phẩm hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu sản phẩm). Trường hợp việc xuất khẩu ngoài thời hạn quy định là do phía khách hàng nước ngoài, thì không tính và không phải nộp tiền chậm nộp thuế”.

Bên cạnh đó, Tại điểm b khoản 2 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC có quy định: “Trường hợp không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn 275 ngày hoặc được gia hạn thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập tái xuất đối với hàng tạm nhập tái xuất, người nộp thuế phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định (áp dụng cho cả trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc trước khi hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập). Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa trong thời hạn nộp thuế thì thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 11 Thông tư này”.

Và điểm a khoản 1 Điều 131 Thông tư 128/2013/TT-BTC cũng quy định một trong những trường hợp người nộp thuế phải nộp tiền thuế chậm nộp là: “Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan Hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền.”

Vì vậy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, khi hết thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế nếu DN chưa XK sản phẩm thì người nộp thuế phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định, phải tính và nộp tiền chậm nộp thuế kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực XK sản phẩm hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực XK sản phẩm).