Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2013

Theo gso.gov.vn

Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng đầu năm 2013 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2012 (%)

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp

+5,4

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+12,6

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+15,2

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+15,2

Khách quốc tế đến Việt Nam

+10,4

Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm

80,7

Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012

+6,74