Thông tư số 82/2022/TT-BTC:

Mức chi thực hiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn


Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 82/2022/TT-BTC