Mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

PV.

Mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/2/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Thông tư quy định, mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thực hiện theo định mức, đơn giá, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số mức chi như sau: Đối với lập dự án khung mức chi tối đa từ 3-5 triệu đồng/dự án tùy theo mức độ phức tạp của dự án; báo cáo tổng kết dự án, mức chi từ 10-15 triệu đồng/dự án...

Đối với chi giải thưởng môi trường, Thông tư nêu rõ: Ở trung ương, mức chi giải thưởng đối với tổ chức là từ 8 - 20 triệu đồng, đối với cá nhân, mức chi giải thưởng từ 5-15 triệu đồng.

Nguồn kinh phí chi cho các giải thưởng môi trường ở địa phương do UBND cấp tỉnh quyết định.