Doanh nghiệp phải giám sát môi trường thường xuyên?

Theo chinhphu.vn

Công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Phú Thọ) được phê duyệt đánh giá tác động môi trường năm 2012, trong đó có quy định, công ty thực hiện giám sát môi trường không khí, đất, nước mặt, nước ngầm với tần suất 3 tháng/lần.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tuy nhiên, công ty của bà Nhàn không phát sinh phóng xạ, bà hỏi, theo quy định mới công ty có phải giám sát môi trường xung quanh không? Nếu không thì cần phải thực hiện thủ tục gì? Môi trường xung quanh bao gồm những môi trường nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung câu hỏi, công ty của bà Nhàn đã có phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2012, đang trong giai đoạn hoạt động và thực hiện quan trắc môi trường xung quanh với tần suất 3 tháng/lần theo cam kết trong báo cáo.

Về cơ bản, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 và hướng dẫn tại Phụ lục 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMTngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, chủ đầu tư không có trách nhiệm phải giám sát môi trường xung quanh trong giai đoạn hoạt động của dự án.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tùy thuộc vào loại hình và vị trí dự án, chương trình giám sát cho một số chỉ tiêu môi trường chính cần phải được chủ đầu tư duy trì. Hơn nữa, điều chỉnh nội dung của chương trình quan trắc là thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Vì vậy, đề nghị bà Nhàn gửi thêm thông tin về công ty đến cấp có thẩm quyền đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty để có hướng dẫn thực hiện phù hợp.