Mức chi thực hiện xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển du lịch

Việt Dũng

Ngày 22/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước (NSNN) để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam. Nguồn: Internet.
Xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam. Nguồn: Internet.

Định mức chi

Theo đó, định mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo về xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước, thanh toán chế độ công tác phí cho người đi công tác ở trong nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Định mức chi thanh toán công tác phí cho đối tượng được cử tham gia các chương trình xúc tiến du lịch ở nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

Chi tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước có tính chất quốc tế, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, các đoàn lữ hành quốc tế đến Việt Nam khảo sát điểm đến, sản phẩm du lịch; chi dịch thuật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. Đối với các đoàn báo chí, lữ hành vào Việt Nam khảo sát, quảng bá du lịch Việt Nam do Quỹ mời được áp dụng mức chi theo quy định đối với khách hạng C.

Chi xây dựng chương trình, tài liệu về xúc tiến, quảng bá du lịch được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Chi xây dựng và duy trì cổng thông tin quảng bá và giao dịch điện tử về lĩnh vực du lịch (xây dựng phần mềm, ứng dụng; xây dựng các ấn phẩm điện tử, cơ sở dữ liệu phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch qua mạng internet) được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông; các quy định của pháp luật, quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan về ứng dụng công nghệ thông tin.

Chi tổ chức các cuộc thi trong nước tìm hiểu, sáng kiến về xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam do Quỹ tổ chức đối với công tác Biên soạn đề thi và đáp án (nếu có) được chi tối đa 1 triệu đồng/đề thi; Bồi dưỡng chấm thi, Ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi ở mức tối đa 500 nghìn đồng/người/buổi; Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức, thư ký cuộc thi ở mức tối đa 350 nghìn đồng/người/buổi;

Bên cạnh đó, mức chi giải thưởng đối với Giải tập thể tối đa 20 triệu đồng/giải thưởng; giải cá nhân tối đa 15 triệu đồng/giải thưởng; Chi tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi tối đa 1 triệu đồng/báo cáo; Chi hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho thí sinh tham gia cuộc thi, thành viên ban tổ chức, thành viên hội đồng thi trong những ngày tổ chức cuộc thi  được áp dụng theo mức chi hỗ trợ tiền ăn, nghỉ đối với đại biểu không hưởng lương quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC...

Chi hỗ trợ phát triển du lịch

Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về du lịch được hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch ở trong nước và ngoài nước; xây dựng, triển khai đề án, dự án, chương trình về phát triển sản phẩm du lịch, mô hình phát triển sản phẩm du lịch mới ở trong nước; Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và phát triển du lịch; Hỗ trợ xây dựng, in ấn tài liệu phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn cho khách du lịch trước khi cung cấp sản phẩm du lịch.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, doanh nghiệp, tổ chức về du lịch được hỗ trợ một phần kinh phí cho người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng. Cụ thể, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 06 tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng.

Xem chi tiết Thông tư số 12/2022/TT-BTC tại đây.

Thông tư này chỉ áp dụng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Quỹ), cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Kinh phí NSNN cấp cho Quỹ chỉ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch; không được sử dụng để chi hoạt động quản lý bộ máy của Quỹ và chi cho các mục đích khác.

Kết thúc năm ngân sách, quỹ có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán chi ngân sách thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xét duyệt, tổng hợp vào báo cáo quyết toán năm của Bộ theo quy định về quyết toán NSNN.