Ngân hàng dự kiến thêm điều kiện và quy trình thẩm định khi cho vay

Theo Linh Linh/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Theo dự thảo thông tư mới, tổ chức tín dụng sẽ phải thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về quyền tự chủ của TCTD khi quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng, như trong việc tổ chức đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá rủi ro môi trường của dự án đầu tư để thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng; tự chủ trong việc thu thập và sử dụng thông tin về rủi ro môi trường; có quyền từ chối cấp tín dụng đối với khách hàng có dự án đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; không được cấp tín dụng đối với dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Dự thảo cũng đưa ra 4 nguyên tắc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Thứ nhất, TCTD xây dựng quy trình độc lập hoặc lồng ghép trong quy trình cấp tín dụnghiện hành nhưng đảm bảo phân định trách nhiệm với khâu quyết định cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay.

Thứ hai, TCTD quản lý rủi ro môi trường theo quy trình nội bộ của TCTD.

Thứ ba, kết quả đánh giá rủi ro môi trường của khoản cấp tín dụng, là căn cứ để TCTD xếp hạng tín dụng khách hàng, xác định lãi suất, chi phí cấp tín dụng và các điều kiện cấp tín dụng phù hợp.

Thứ tư, TCTD thực hiện phân loại, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro đối với khoản cấp tín dụng được quản lý rủi ro môi trường theo quy định hiện hành của NHNN.

Về chính sách về môi trường, TCTD xây dựng và công bố chính sách về môi trường của tổ chức mình, trong đó bao gồm cam kết quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Chính sách về môi trường của tổ chức tín dụng phải được phê duyệt bởi hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc ban điều hành của TCTD.

TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động động cấp tín dụng, trừ các hình thức cấp tín dụng, khoản cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn như các khoản cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu; bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng; cho vay qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng; các khoản cho vay đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ nhu cầu đời sống, cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng; khoản cho vay đối với các dự án đầu tư, phương án kinh doanh thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lưu thông hàng hóa không phát thải chất thải, khí thải theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường; các khoản đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác quản lý của khách hàng vay vốn; khoản cấp tín dụng đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất thuộc Nhóm IV – không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường.

Quy định thông tin phục vụ việc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng gồm hồ sơ môi trường của dự án; thông tin môi trường của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đầu ra của khách hàng vay vốn; thông tin khảo sát thực tế và thông tin từ cơ quan chức năng về hoạt động của dự án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh của khách hàng liên quan đến thực hiện quy định về bảo vệ môi trường; Báo cáo về tình hình chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của khách hàng vay vốn (nếu có); thông tin về rủi ro môi trường của khách hàng tại tổ chức tín dụng khác (nếu có); thông tin khác liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường.

TCTD căn cứ vào tiêu chí về môi trường, phân loại dự án đầu tư, cơ sở sản xuất theo mức độ tác động đến môi trường tại Điều 28 và khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường và khẩu vị rủi ro của tổ chức tín dụng để thực hiện phân loại mức độ rủi ro môi trường của khoản cấp tín dụng theo các mức: Đề nghị cấp tín dụng, khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng thấp; Đề nghị cấp tín dụng, khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng trung bình; Đề nghị cấp tín dụng, khoản cấp tín dụng có rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng cao.

TCTD xây dựng tiêu chí, công cụ phân loại và đảm bảo yêu cầu đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Nhóm I - nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao, thì tổ chức tín dụng không được đánh giá, phân loại rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng ở mức thấp.

Dự kiến Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành 01/01/2022 cùng với thời điểm thi hành Luật Bảo vệ môi trường.