Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi

Gia Hân

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan đến bản dự thảo mới nhất về Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi.

Xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để sửa đổi, bổ sung các quy định phòng ngừa rủi ro.
Xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để sửa đổi, bổ sung các quy định phòng ngừa rủi ro.

Với những quy định chung tại dự thảo Luật, Ban soạn thảo cho biết, về cơ bản, kế thừa các quy định tại Luật các TCTD số 47/2010/QH12, Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 47/2010. Bên cạnh đó, dự thảo cũng điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với phạm vi điều chỉnh và hoạt động của TCTD trên thực tiễn.

Cụ thể, dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc áp dụng pháp luật đối với hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu. Nguyên tắc này là luật hóa trên cơ sở quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội.

Ban soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung và cập nhật một số từ ngữ, giải thích từ ngữ quy định tại Điều 4, dự thảo Luật cho đồng bộ với quy định tại các văn bản chuyên ngành như: khái niệm Ngân hàng, Bao thanh toán, Chiết khấu, Nhận tiền gửi...

Đối với những quy định về tổ chức, quản trị, điều hành của TCTD, dự thảo Luật Các TCTD kế thừa và có sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản trị, điều hành của TCTD.

Cụ thể, Ban soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ; bổ sung trường hợp NHNN đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) đối với người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật, qua đó nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, điều hành của TCTD, hạn chế sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.

Đồng thời, bổ sung quy định ngoại trừ trường hợp không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc công ty con của TCTD đối với người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên; người được cử, chỉ định tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát TCTD theo yêu cầu nhiệm vụ, sửa đổi quy định phù hợp với pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức...

NHNN nhấn mạnh, để xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, làm rõ quy định về cách xác định giá trị các khoản mua, bán tài sản cố định, phương án góp vốn, mua, bán cổ phần, vốn góp của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, về các nội dung liên quan đến hoạt động của TCTD, Ban soạn thảo kiến nghị, bổ sung quy định điều chỉnh đối với hoạt động ngân hàng bằng phương tiện điện tử, bao gồm: bổ sung nguyên tắc TCTD được thực hiện hoạt động kinh doanh bằng phương tiện điện tử theo quy định của NHNN về các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của TCTD và quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; bổ sung quy định điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử tại các quy định về quy định nội bộ, quy định về xét duyệt cấp tín dụng, quy định về lưu trữ hồ sơ tín dụng; bổ sung quy định giao Chính phủ quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.

Ngoài ra, bổ sung quy định áp dụng riêng cho các khoản vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống có mức giá trị nhỏ, cấp tín dụng qua thẻ theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn...