Ngân sách Nhà nước tiếp tục bội thu

Theo Duyên Duyên/vneconomy.vn

Tính từ đầu năm đến thời điểm 15/7, ngân sách Nhà nước ước tính bội thu khoảng 51.500 tỷ đồng, tiếp tục duy trì tiến độ ổn định...

Ngân sách Nhà nước tiếp tục bội thu.
Ngân sách Nhà nước tiếp tục bội thu.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2019 ước tính đạt 777.700 tỷ đồng, bằng 55,1% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa là 620.500 tỷ đồng, bằng 52,9%; thu từ dầu thô 31.100 tỷ đồng, bằng 69,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123.900 tỷ đồng, bằng 65,5%. 

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 85.100 tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 103.200  tỷ đồng, bằng 48,3% dự toán năm.

Một số khoản thu khác như thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 121.100 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán.

Đáng chú ý, thu thuế thu nhập cá nhân trong hơn 6 tháng qua đạt 62.600 tỷ đồng, bằng 55,3%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 28.600 tỷ đồng, bằng 41,4%; thu tiền sử dụng đất đạt 61.400 tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán năm.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2019 ước tính đạt 726.200 tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán năm.

Trong đó chi thường xuyên đạt 522.800 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển đạt 130.500 tỷ đồng; chi trả nợ lãi 65.200 tỷ đồng.

Như vậy, ngân sách Nhà nước trong hơn 6 tháng qua vẫn tiếp tục ở mức dương. Ước tính, bội thu ngân sách khoảng 51.500 tỷ đồng. 

Tổng cục Thống kê đánh giá, thu ngân sách Nhà nước duy trì tiến độ ổn định, chi ngân sách bảo đảm đáp ứng kịp thời các yêu cầu đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy Nhà nước.