Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Ngành Tài chính không ngừng phấn đấu vươn lên

TS. NGUYỄN CÔNG NGHIỆP - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

(Tài chính) Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tài chính đã tích cực thi đua lập nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân đạt được mong muốn lớn nhất của Bác Hồ: Giành độc lập tự do cho dân tộc, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, xây dựng non sông ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân. Nguồn Internet
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân. Nguồn Internet
Để thực hiện tốt những lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính, cán bộ, đảng viên trong toàn ngành đã tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, hoạt động dịch vụ tài chính, hải quan, kế toán, kiểm toán, quản lý giá cả trong phạm vi cả nước, thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, vượt qua khó khăn, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính và Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên cũng như tính sáng tạo của từng cá nhân và tập thể trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực của ngành Tài chính.
Những năm gần đây, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Tài chính vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được Đảng, Quốc hội giao, kết quả hằng năm đạt từ 105% trở lên so với dự toán; xây dựng và hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội các đề án về quản lý, thu, chi, ngân sách, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, hoạt động dịch vụ tài chính, hải quan kế toán, kiểm toán, quản lý giá… và luôn đạt trên 95,7% so với dự toán đề ra. Trong đó, đã xây dựng trình Quốc hội nhiều dự án lớn như Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung Thuế giá trị gia tăng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan trong việc tham mưu xây dựng và sửa đổi, bổ sung các chính sách về an sinh xã hội, chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ theo hướng ngày hoàn thiện và toàn diện hơn, mở rộng đối tượng thụ hưởng, mức hưởng tạo điều kiện tốt nhất trong việc chăm lo đời sống người có công với cách mạng… Đây là một cố gắng lớn, quyết tâm và nỗ lực vượt bậc của cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn ngành, trong đó có sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt và sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ.
Công tác xây dựng Đảng được Đảng uỷ Bộ Tài chính luôn coi trọng. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng với quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh.

Ngành Tài chính không ngừng phấn đấu vươn lên  - Ảnh 1

Cán bộ, công chức  ngành Tài chính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HMT
Đổi mới công tác công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ luôn được Đảng ủy Bộ Tài chính chú trọng, quan tâm, trong năm qua, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" vào trong sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị với những nội dung thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
Trước những tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu và khó khăn chung của cả nước, thực hiện lời dạy của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí,bên cạnh việc ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành, Bộ Tài chính đã thực hiện quyết liệt các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua một thời gian thực hiện, hầu hết các chi phí: sử dụng điện, điện thoại, văn phòng phẩm, nhiên liệu.v.v tại các cơ quan đơn vị đều giảm so với trước (tiết kiệm tối thiểu 10% đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp, 40% đối với các đơn vị sử dụng nguồn thu sự nghiệp). Bộ đã có các giải pháp tiết kiệm chống lãng phí trong công tác thực hiện các dự án, trong xây dựng cơ bản, tiết kiệm trong công tác mua sắm trang thiết bị vật tư, xét thầu và đàm phán hợp đồng đã đem lại hiệu quả cao, góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, chống suy thoái kinh tế, đảm bảo ổn định và tăng trưởng bền vững.
Việc triển khai tổ chức Học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với thực hiện Di chúc của Bác Hồ đã góp phần nâng cao tinh thần, thái độ học tập và rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ. Thái độ làm việc, thái độ tiếp dân và giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đã có nhiều tiến bộ; ý thức giữ gìn đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị được nâng lên; tình đồng chí, đồng nghiệp được khơi dậy và phát huy; nếp sống văn hóa công sở có nhiều chuyển biến rõ rệt; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp đã có sự đổi mới, tiến bộ hơn trước, qua đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thực hiện tổ chức kiểm tra, đề ra nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh cuộc vận động gắn với công tác xây dựng đảng và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực về cải cách thủ tục hành chính, chấp hành nghiêm thời gian làm việc, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng; Gắn cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thúc đẩy các phong trào thi đua, động viên sáng kiến, cải tiến phương pháp công tác, lao động, học tập… bước đầu đã xây dựng và duy trì được nền nếp làm việc, công tác, học tập nghiêm túc, khoa học, hiệu quả hơn.
Nội dung sinh hoạt của các chi bộ đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bên cạnh đó, việc thực hiện  Di chúc của Bác cũng tiếp tục được đẩy mạnh trong các tổ chức đảng trực thuộc; Công tác phát triển đội ngũ đảng viên được quan tâm cả về số lượng lẫn chất lượng. Riêng 6 tháng đầu năm 2014 kết nạp được 161 đảng viên mới đưa đội ngũ đảng viên lên gần 4.000 người; số đảng đảng viên được kết nạp mới đều thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo đúng chất lượng về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, lối sống và năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tăng cường sự lớn mạnh không ngừng trong những năm qua về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Ngành Tài chính không ngừng phấn đấu vươn lên  - Ảnh 2

Một buổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh
của cán bộ, công chức ngành Tài chính tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: MTHT
Công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ được quan tâm đặc biệt. Ban Cán sự đảng và Đảng ủy bộ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ, công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng nâng cao trình độ cán bộ gắn liền với bồi dưỡng đạo đức, xây dựng tác phong quần chúng gần dân, sâu sát đời sống nhân dân…
Chương trình bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng do Đảng uỷ Bộ tổ chức cũng được bổ sung thêm nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời, Đảng uỷ Bộ còn tạo điều kiện cho học viên được đi tham quan học tập, nghiên cứu thực tiễn một số di tích lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giúp cho lớp trẻ được tiếp cận với tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh sinh động, thực tế và có chí hướng phấn đấu để trở thành những cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ đã tổ chức tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; phát động các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn lớp trẻ tích cực tham gia như: liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thảo khoa học thực tiễn, tổ chức đối thoại về phẩm chất đạo đức của người thanh niên thời đại mới trong ngành Tài chính …
Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, nhìn lại kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người chúng ta tự hào về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng. Để xứng đáng với lòng mong mỏi của Bác, cán bộ, đảng viên ngành tài chính quyết tâm phấn đấu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người", ra sức tu dưỡng rèn luyện "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.