Ngành Tài chính tinh giảm mạnh cơ quan Thuế địa phương

BD

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/5/2018 yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức và người lao động về chủ trương sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Chỉ thị nhấn mạnh để đảm bảo đúng lộ trình triển khai Quyết định số 520/QĐ-BTC về sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cơ quan Thuế cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phương trong việc triển khai kế hoạch của Bộ Tài chính và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, tránh ách tắc ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch  ngân sách hàng năm của các địa phương.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có phát sinh việc điều chỉnh phương án sáp nhập các chi cục  thuế cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, Tổng cục Thuế khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh. Việc điều chỉnh các phương án sáp nhập các chi cục vẫn phải đảm bảo về tiến độ, lộ trình và số lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cùng với tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chủ trương cải cách, tinh giản biên chế, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác nội vụ. Xây dựng phương án  bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các Chi cục thuế đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch khi triển khai thực hiện... trong nội bộ đơn vị đảm bảo lộ trình thực hiện kế hoạch nói chung trong toàn ngành và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị.