Nghị định số 46/2020/NĐ-CP:

Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN


Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 46/2020/NĐ-CP.