Nghị định thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến ban hành vào tháng 10/2024

Thùy Linh

Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định thuế tối thiểu toàn cầu và dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành vào tháng 10/2024.

Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp với các công ty kiểm toán để hoàn thiện dự thảo Nghị định thuế tối thiểu toàn cầu.
Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp với các công ty kiểm toán để hoàn thiện dự thảo Nghị định thuế tối thiểu toàn cầu.

Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết, Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Lộ trình xây dựng và ban hành Nghị định dự kiến như sau:

Tháng 7/2024: Lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội, cơ quan liên quan, đối tượng chịu sự tác động bằng văn bản (ít nhất 20 ngày) và đăng Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính (ít nhất 60 ngày).

Tháng 8/2024: Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định và gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Tháng 9/2024: Nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

Tháng 10/2024: Dự kiến ban hành Nghị định.

Trong 3 tháng vừa qua, Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp với các công ty kiểm toán để hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm đầy đủ các căn cứ pháp lý, đồng bộ, thống nhất với quy định tại Nghị quyết số 107/2023/QH15 và nhất quán với các hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Theo Tổng cục Thuế, với mục đích hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 107/2023/QH15 để lấy ý kiến rộng rãi theo đúng kế hoạch đề ra, Tổng cục Thuế mong muốn tiếp thu toàn diện, đầy đủ các ý kiến tham gia để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định theo các mục tiêu đã đặt ra.