Nghị quyết số 47/NQ-CP:

Nghị quyết điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan


Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 16/4/2020 về điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính do Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 47/NQ-CP