Nghiên cứu xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Theo daibieunhandan.vn

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Bộ cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ về thời gian tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu ban hành quy định về xây dựng quy ước, hương ước nhằm bảo đảm tính thống nhất, không trái với quy định của pháp luật.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.