Người dự thưởng xổ số điện toán tự chọn có quyền gì?


Nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán có 03 quyền. Nguồn: internet
Người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán có 03 quyền. Nguồn: internet

Theo đó, người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán có các quyền sau:

Một là, được công ty xổ số điện toán trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng;

Hai là, được yêu cầu công ty xổ số điện toán giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng;

Ba là, được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Tuy nhiên, người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán có trách nhiệm tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng và các quy định có liên quan tại Thông tư này; Khi trúng thưởng người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này để làm thủ tục lĩnh thưởng; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BTC, đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng đầy đủ 03 điều kiện, cụ thể:

Thứ nhất, là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

Thứ hai, là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

Thứ ba, là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.