Nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong 2015

Theo daibieunhandan.vn

(Tài chính) Theo Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Tài chính, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sẽ được Bộ Tài chính triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng.

Nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong 2015
Những hoạt động này hướng tới mục đích thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp. Nguồn: internet

Những hoạt động này hướng tới mục đích thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy trình của pháp luật tài chính liên quan một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; giải đáp và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tài chính cho doanh nghiệp, góp phần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật; biên soạn ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như Luật Hải quan sửa đổi; Nghị định quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan và các thông tư hướng dẫn triển khai Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế  và các văn bản hướng dẫn thi hành; các nội dung về cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm… mới được sửa đổi, bổ sung; các văn bản có nội dung quy định về tài chính liên quan đến thực thi điều ước quốc tế đã cam kết; Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Trong năm 2015, công tác trao đổi, thảo luận, tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng sẽ được tăng cường triển khai song song với việc tập huấn triển khai sau khi được ban hành đối với Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Việc tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật về thuế, hải quan để làm cơ sở tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật cũng sẽ được chú trọng thực hiện.

Các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính sẽ tiếp tục được cập nhật đầy đủ kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và thông tin tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các cơ quan báo chí của Ngành.