Nhiều khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Phùng Tuấn

TCTC Online - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008.

Điểm đáng chú ý của Thông tư này là có khá nhiều khoản lãi được miễn thuế TNCN.

Theo đó, các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, tổ chức tín dụng; lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là các khoản thu nhập được miễn thuế.

Lãi tiền gửi được miễn thuế là TNCN nhận được từ lãi gửi VNĐ, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng dưới các hình thức không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với các khoản lãi nêu trên cũng được mở rộng, cụ thể: đối với thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm (hoặc thẻ tiết kiệm), chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận. Trong khi đó, đối với thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Tuy nhiên, cá nhân đã có nhà ở, đất ở nay có phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này không được áp dụng quy định miễn thuế TNCN.

Hồ sơ khai thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai bao gồm: Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu chuyển nhượng lần thứ 2 trở đi thì các bên phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng lần thứ nhất); Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ký với chủ dự án hoặc sàn giao dịch của chủ dự án; Tờ khai thuế TNCN theo mẫu.

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và trong Tờ khai thuế không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế ấn định giá chuyển nhượng để tính thuế sau khi tham khảo giá sàn giao dịch bất động sản của chủ dự án hoặc sàn giao dịch bất động sản nơi có bất động sản chuyển nhượng…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/3/2011, đồng thời bãi bỏ các hướng dẫn về thuế TNCN trái với hướng dẫn tại Thông tư này.