Nhiều ưu đãi thuế với doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu công nghệ cao

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao (CNC) tại công văn số 17240/BTC-CST.

Nhiều ưu đãi thuế với doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu công nghệ cao
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cần đánh giá tổng thể

Theo đó, Bộ Tài chính nhất trí với sự cần thiết xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNC được Bộ khoa học và Công nghệ nêu trong dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ .

Tuy nhiên, tại khoản 2, mục IV – Phương pháp luận và cơ sở lựa chọn các Khu công nghệ cao đưa vào Quy hoạch, đối với tiêu chí thu nhập bình quân đầu người của địa phương cần quy định rõ ràng, cụ thể.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay theo quy hoạch cả nước đang xây dựng và thực hiện 3 khu CNC gồm: Khu CNC Hòa Lạc, Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh và khu CNC Đà Nẵng. Do vậy, để có căn cứ xây dựng quy hoạch, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần có đánh giá chung về tình hình đầu tư các Khu CNC hiện tại, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, khả năng hoàn thành…

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 25/1/2014 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu CNC Hòa Lạc đến năm 2030. Do vậy, đề nghị Bộ KHCN rà soát và đối chiếu với các quy định hiện hành tại Quyết định này để đảm bảo các đề xuất nêu tại Quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNC đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được thống nhất.

Áp dụng chính sách thuế theo quy định

Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quy định về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng khu CNC. Cụ thể:

Về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 thì thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu CNC; thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Theo đó, thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu CNC; thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Về thuế nhập khẩu, theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 87/2010/NĐ-CP , lĩnh vực “Đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định” thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư. Theo đó, dự án đầu tư vào lĩnh vực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 6,8,14 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Về tiền thuê đất, theo quy định tại khoản 3, điều 19, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư; Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể. Đồng thời, việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng đã được quy định cụ thể tại Điều 18, Điều 19, và Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Như vậy, các nội dung ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng khu CNC đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu CNC cũng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010.

Có thể nói, các nội dung ưu đãi về thuế đối với DN đầu tư xây dựng khu CNC đã được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành về thuế. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bỏ nội dung về nhiệm vụ của Bộ Tài chính quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 dự thảo Quyết định.