Những dự án đầu tư nào được cấp tín dụng xanh?

PV.

Tín dụng xanh là những khoản tín dụng được hỗ trợ các dự án sản xuất - kinh doanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sinh thái. Theo Khoản 1 Điều 149, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14, tín dụng được cấp cho dự án đầu tư như ứng phó với quản lý khí hậu, quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường...

Những dự án đầu tư nào được cấp tín dụng xanh? - Ảnh 1