Phân bổ, sử dụng 49.112 tỷ đồng tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019

PV.

Đó là nội dung được nêu tại Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 ngày 5/5/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 nêu rõ, phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 là 49.112 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu là 32.212 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể), tiết kiệm chi là 16.900 tỷ đồng, để thực hiện 05 nhiệm vụ, cụ thể

Một là, dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là 12.880 tỷ đồng.

Hai là, thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán là 357,8 tỷ đồng, gồm: tỉnh Quảng Ninh 14,4 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 199,2 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 0,3 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 9,6 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 131,5 tỷ đồng và thành phố Cần Thơ 2,8 tỷ đồng.

Ba là, hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với TP. Hải Phòng là 1.750 tỷ đồng;

Bốn là, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 20.000 tỷ đồng theo quy định của Chính phủ.

Năm là, 14.124,2 tỷ đồng còn lại để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, bao gồm: tăng thu ngân sách trung ương là 33.731 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 106.043 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019; chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.