Phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân

Bảo Thương

Quyết định số 1346/QĐ-BTC nêu rõ, đối với kế hoạch triển khai các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, Bộ đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất.
Các bộ, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1346/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hành động Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Nghị quyết số 45/NQ-CP và Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện, Bộ Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện cơ cấu lại và phát triển an toàn, đồng bộ thị trường chứng khoán; kiểm soát chặt chẽ và thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các thị trường chứng khoán phái sinh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khu vực tư nhân huy động vốn trung và dài hạn trên thị trường chứng khoán.

Tại Quyết định này, Bộ Tài chính đã cụ thể hóa các nhiệm vụ để thực hiện muc tiêu nêu trên, bao gồm: Hoàn thiện khung pháp lý về thị trường chứng khoán trên cơ sở rà soát, tổng kết thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn; Đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” nhằm nâng cao năng lực hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, nâng cao năng lực quản trị công ty, quản trị rủi ro, tăng khả năng cạnh tranh của các công ty trên thị trườngiếp tục phát triển đa dạng cơ sở hàng hóa trên thị trường chứng khoán...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phát triển đa dạng cơ sở hàng hóa trên thị trường trái phiếu (trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu xanh)...

Đối với nhiệm vụ do các bộ, ngành, địa phương khác chủ trì, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phân công cụ thể cho các đơn vị phối hợp thực hiện nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân; tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân...