Phát triển kinh tế tư nhân: Kinh nghiệm của Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam

Phát triển kinh tế tư nhân: Kinh nghiệm của Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam

Thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân là một yêu cầu tất yếu cần đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Tại Việt Nam, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế”. Thực tế trong những năm qua, kinh tế tư nhân đã đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn những rào cản về chính sách dẫn đến kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư nhân, cũng như phát huy nội lực của nền kinh tế. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, qua đó rút ra bài học đối với khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.
Giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân

Giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân

Khu vực kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp lớn khoảng 40% vào GDP của cả nước mà còn giúp giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao động. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân cũng bộc lộ một số hạn chế. Đó là tình trạng lạc hậu về công nghệ, chất lượng nhân lực thấp và không đồng đều, hạn chế về năng lực quản trị. Đáng lưu ý, sức lực của doanh nghiệp bị bào
Kinh tế tư nhân thành phần không thể thiếu trong phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế tư nhân thành phần không thể thiếu trong phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế tư nhân được xác định là một giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa. Chưa có một nước nào thành công trong phát triển nền kinh tế thị trường lại thiếu khu vực kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân như một động lực thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển trên nền kinh tế thị trường.
Cần khai thác các năng lực nội sinh từ kinh tế tư nhân

Cần khai thác các năng lực nội sinh từ kinh tế tư nhân

Khu vực kinh tế tư nhân là lực lượng quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo ra phần lớn việc làm cho người lao động. Số liệu thống kê cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng gần 50% GDP. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia. khu vực này lại chưa thể phát huy được hết nội lực để phát triển.
Phát triển kinh tế tư nhân của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Ninh

Phát triển kinh tế tư nhân của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh là tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, trong những năm qua, tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố cả nước. Để có được thành tựu đó, bên cạnh việc thực hiện đúng đắn các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra, tỉnh Tây Ninh còn tìm cách huy động các nguồn lực kinh tế từ các khu vực kinh tế khác nhau, trong đó, bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân. Tuy vậy, việc phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh cho đến nay vẫn còn gặp một số các khó khăn và cần có các điều chỉnh phù hợp. Bài viết nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của các tỉnh, thành phố và rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.
Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương

Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương

Kinh tế tư nhân ở nước ta được xác định là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, tồn tại dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân, hoạt động ở tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Trong những năm qua, kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.
Cần tách bạch hoạt động kinh doanh với hoạt động công ích

Cần tách bạch hoạt động kinh doanh với hoạt động công ích

Sáng 13/4, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của kinh tế Nhà nước trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng".
Phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

Phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

Ngày 31/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lý luận cơ sở đo lường phát triển kinh tế tư nhân

Lý luận cơ sở đo lường phát triển kinh tế tư nhân

Đo lường kết quả tham gia của khu vực kinh tế tư nhân là thước đo khách quan nhằm theo dõi kết quả hợp tác, phát triển nền kinh tế của đất nước khi có sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Việc đo lường này được thể hiện qua hai góc nhìn: Đo lường hiệu suất và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân; Đo lường môi trường kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân được cải thiện, trong đó, môi trường kinh doanh cải thiện được xem là bước trung gian tác động đến khu vực kinh tế tư nhân, gia tăng đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.