Quyết định số 276/QĐ-BTC:

Phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế


Quyết định số 276/QĐ-BTC ngày 28/2/2020 về phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Quyết định này về phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 276/QĐ-BTC.