Phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn

(Tài chính) Đây là một trong những điểm mới, nêu tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước (KBNN).

Phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nguyên tắc tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn, về cơ bản, dự thảo giữ nguyên như trong Thông tư 162: Mọi khoản tạm ứng vốn KBNN đều phải hoàn trả đúng hạn, đúng quy định. Tuy nhiên, dự thảo bổ sung: “trừ trường hợp được gia hạn tạm ứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt”. Trường hợp khoản tạm ứng không được hoàn trả đúng hạn, đúng quy định thì KBNN có quyền trích tồn quỹ ngân sách để thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn (nếu có).

Về thủ tục tạm ứng vốn cho ngân sách cấp tỉnh, khi phát sinh nhu cầu tạm ứng vốn KBNN, UBND tỉnh thực hiện các thủ tục sau:

Trường hợp tạm ứng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, UBND căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phê duyệt việc tạm ứng vốn KBNN, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị tạm ứng vốn.

Trong công văn nêu rõ: Nghị quyết HĐND hoặc ý kiến của Thường trực HĐND (trường hợp UBND tỉnh xin ý kiến HĐND để làm thủ tục tạm ứng nhưng chưa đến kỳ họp thì lấy ý kiến Thường trực HĐND) thông qua việc tạm ứng vốn; danh mục dự án tạm ứng vốn; tiến độ tạm ứng vốn; tiến độ hoàn trả tạm ứng vốn; tổng dư nợ các nguồn vốn đã huy động (kể cả các nguồn vốn huy động theo phương thức khác như phát hành trái phiếu, vay ngân hàng,…) và cam kết sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, hiệu quả, hoàn trả đúng thời hạn, các cam kết khác để Bộ Tài chính xem xét, quyết định. Theo quy định hiện hành thì chỉ căn cứ vào nghị quyết của HĐND.

Trường hợp tạm ứng để đầu tư các dự án thu hút vốn đầu tư (theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư  số 162): UBND căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt việc tạm ứng vốn KBNN có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị tạm ứng vốn. Tương tự, trong công văn nêu rõ: Nghị quyết HĐND hoặc Thường trực HĐND... thông qua việc tạm ứng vốn; danh mục dự án tạm ứng vốn; mức vốn đầu tư của từng dự án;...

Dự thảo thông tư quy định: Trên cơ sở giấy đề nghị tạm ứng của UBND tỉnh đã được KBNN ký duyệt, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh và lập giấy đề nghị rút vốn tạm ứng cho mỗi lần rút vốn (theo Mẫu số 04) gửi KBNN cấp tỉnh, để tạm ứng vốn cho ngân sách cấp tỉnh. Việc rút vốn tạm ứng có thể được thực hiện một hoặc nhiều lần theo nguyên tắc: tổng số vốn tạm ứng của các lần rút vốn không vượt quá số vốn tạm ứng đã được Bộ Tài chính và KBNN phê duyệt.

Thời hạn tạm ứng và rút vốn của ngân sách cấp tỉnh: Đối với các khoản tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các dự án đã ghi trong kế hoạch năm của tỉnh, thành phố, Thời hạn tạm ứng tối đa 12 tháng kể từ ngày KBNN ký duyệt tạm ứng tại giấy tạm ứng vốn.

Dự thảo bổ sung, thời hạn rút vốn đối với các khoản tạm ứng được Bộ Tài chính phê duyệt trong năm ngân sách chậm nhất là đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm đó; sau thời gian này, khoản tạm ứng hết hiệu lực rút vốn.

Mức phí tạm ứng vốn KBNN được áp dụng thống nhất là 0,15%/tháng (30 ngày) tính trên số dư nợ tạm ứng.

Mức phí tạm ứng quá hạn được tính bằng 150% mức phí tạm ứng trong hạn. Phí tạm ứng quá hạn được tính theo mức phí tạm ứng quá hạn và số ngày quá hạn. Quy định hiện hành tại Thông tư 162: Mức phí tạm ứng quá hạn được tính bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm tính phí tạm ứng quá hạn.

Dự thảo cũng bổ sung, trường hợp khoản tạm ứng quá hạn nhưng được Bộ Tài chính gia hạn thì vẫn được áp dụng phí trong hạn cho đến hết thời hạn được gia hạn.

Sở Tài chính tỉnh có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng cho KBNN theo Mẫu 03 định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng đầu quý sau). Thông tư 162 quy định, người báo cáo là UBND tỉnh. Quy định mới nhấn mạnh thêm: Việc chấp hành chế độ báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng là một trong những tiêu chí để xem xét tạm ứng, gia hạn tạm ứng vốn KBNN.

Dự thảo cũng quy định sửa đổi mẫu Giấy tạm ứng vốn KBNN (Mẫu số 02); mẫu Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng KBNN (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư 162 thành mẫu tương ứng kèm theo thông tư này; bổ sung mẫu Giấy đề nghị rút vốn tạm ứng KBNN (Mẫu số 04).