Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm:

Phổ biến những điểm mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho các doanh nghiệp bảo hiểm

Văn Trường

Sáng 9/12/2021, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về bảo hiểm cháy, nổ (sáng 9/12/2021). Ảnh: Văn Trường
Quang cảnh Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về bảo hiểm cháy, nổ (sáng 9/12/2021). Ảnh: Văn Trường

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính); Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; đại diện các phòng của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm và đại diện 58 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Mở đầu Hội nghị, ông Nguyễn Quang Huyền cho biết, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được triển khai từ năm 2006 theo quy định tại Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ và thay thế bằng Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ.

Các văn bản pháp luật này đã tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, thống nhất cho các doanh nghiệp bảo hiểm; nâng cao nhận thức về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và ý thức đề phòng, hạn chế rủi ro cháy, nổ của các tổ chức, cá nhân; tạo công cụ cho các Bộ và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, giám sát bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo ông Nguyễn Quang Huyền, thời gian qua, cơ sở pháp lý liên quan đến Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đã được thay thế bởi Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, bên cạnh đó để phù hợp với thực tiễn triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì cần phải sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP.

"Hội nghị này nhằm giới thiệu, phổ biến những điểm mới trong Nghị định số 97/2021/NĐ-CP tới cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ để nhận thức và thực hiện đúng các quy định. Đồng thời, việc tổ chức hội nghị này cũng nhằm kịp thời giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp về các nội dung quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP", Phó Cục trưởng Nguyễn Quang Huyền thông tin.

Giới thiệu các điểm mới trong Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021, bà Nguyễn Thị Hồng Chi - Trưởng phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ (Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm) cho biết, khi triển khai thực hiện Nghị định số 97/2021/NĐ-CP cần lưu ý các điểm mới: Phí bảo hiểm; Giấy chứng nhận bảo hiểm; Sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Xác định hạng nguy hiểm cháy, nổ; Các mẫu báo cáo.

Cụ thể hơn về các nội dung này, bà Nguyễn Thị Hồng Chi nêu rõ, Nghị định số 97/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tương ứng với từng danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phù hợp với Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 97/2021/NĐ-CP.

Đối với cơ sở hạt nhân, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Riêng đối với giấy chứng nhận bảo hiểm, bà Chi lưu ý các doanh nghiệp bảo hiểm 10 điểm sau: (1) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; (2) Thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào; (3) Địa chỉ tài sản được bảo hiểm; (4) Tài sản được bảo hiểm; (5) Số tiền bảo hiểm; (6) Mức khấu trừ bảo hiểm; (7) Thời hạn bảo hiểm; (8) Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm; (9) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm; (10) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi tỷ lệ chi từ nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy để tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, tăng tỷ lệ chi cho hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy từ 40% lên 65%; giảm tỷ lệ chi cho tuyên truyền, hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cháy, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, khen thưởng công tác phòng cháy và chữa cháy từ 60% xuống 35%.

Cùng với sửa đổi, bổ sung tỷ lệ chi, Nghị định số 97/2021/NĐ-CP bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có sở sở có nguy hiểm về cháy, nổ và trách nhiệm của Bộ Công an trong việc ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, cơ quan công an có thẩm quyền ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ đối với cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E tại Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trên cơ sở xác định hạng nguy hiểm cháy, nổ của cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Ngoài các nội dung trên, Nghị định số 97/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ việc lập và gửi báo cáo cháy, nổ bắt buộc. Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm lập và gửi báo cáo nghiệp vụ (năm) đến Bộ Tài chính; gửi báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy (6 tháng/năm) đến Bộ Công an.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm đã giải đáp thỏa đáng một số vướng mắc của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về một số nội dung về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trước và sau thời điểm Nghị định số 97/2021/NĐ-CP có hiệu lực.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 23/12/2021, Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 gồm 8 nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 và thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP.  

Theo Nghị định số 97/2021/NĐ-CP, các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.