Phối hợp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Trần Huyền

Để đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung liên quan đến công tác này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Công văn số 6388/BTC-TCDN ngày 4/7/2022 về việc đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 360/QĐ-TTg, Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 và Công điện số 478/CĐ-TTg. Đồng thời, thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5899/BTC-QLCS ngày 22/6/2022 về việc thực hiện rà soát sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các DNNN.

Bộ Tài chính đề nghị người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN thuộc phạm vi quản lý rà soát, đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại DN xây dựng, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức và giám sát việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 - 2025.

Người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo tình hình phê duyệt, kết quả triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được phê duyệt, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN theo đúng quy định tại Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các DN thuộc phạm vi quản lý theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trường hợp làm chậm, vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN, cần xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN, thực hiện các nhiệm vụ, công việc liên quan. Coi việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN là một tiêu chí đánh giá các cơ quan, đơn vị tập thể, cá nhân liên quan.

Bộ Tài chính cũng đề nghị người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo việc chấp hành quy định về đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với các DN đã cổ phần hóa, gửi Bộ Tài chính 6 tháng, hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, kịp thời xử lý hoặc đề xuất giải pháp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN.