PVFC đổi mới để tăng trưởng toàn diện

Trước bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, ngành ngân hàng nói chung và Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) nói riêng đã bước vào thực hiện kế hoạch năm 2010 với nhiều khó khăn: biến động tỷ giá, lãi suất, lạm phát...

Tuy vậy, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp lãnh đạo, các đơn vị và toàn thể cán bộ, nhân viên, PVFC đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông giao. Kết thúc năm 2010, doanh thu của Tổng Công ty đạt 6.720 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch năm và tăng 19% so với thực hiện năm 2009; Lợi nhuận trước thuế đạt 639 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tăng 4% so với năm 2009.

Nét nổi bật trong kết quả thực hiện kế hoạch năm 2010 là PVFC đã nâng cao chất lượng tài sản – nguồn vốn một cách hiệu quả, đảm bảo tốt tính thanh khoản trong bối cảnh thị trường khó khăn về vốn. PVFC chính thức tham gia thị trường mở để đa dạng hóa kênh huy động vốn. Kết hợp gia tăng huy động bằng các chương trình thi đua về đích và nỗ lực cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn.
 
Hoạt động tín dụng có bước chuyển biến vượt bậc so với 2009 và là hoạt động mang lại doanh thu, lợi nhuận chủ yếu cho Tổng công ty. Doanh thu đạt 3.381 tỷ đồng chiếm 50% tổng doanh thu, bằng 161% so với năm 2009. Lợi nhuận đạt 429 tỷ đồng chiếm 67% tổng lợi nhuận, bằng 40% so với năm 2009. Bên cạnh đó, PVFC đã tích cực thu hồi được khoản quá hạn trên 800 tỷ đồng nợ xấu từ Vinashin.

Năm 2010, PVFC đã đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của mình bằng các hoạt động dịch vụ như thu xếp vốn, bảo lãnh thanh toán, tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn phát triển các dự án giảm phát thải v.v... Cụ thể, PVFC đã cam kết thu xếp cho các dự án trong ngành dầu khí là hơn 53.000 tỷ đồng; đã tư vấn phát hành thành công gần 1.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp; đã bán đấu giá thành công CERs Rạng Đông (2 lần – thu về cho PVN 10,5 triệu EUR); Tư vấn phát triển CDM cho PVB, PCB, OBF và PV Gas; Hợp tác với Gazprom khảo sát cơ hội phát triển CDM cho các dự án trong ngành dầu khí, góp phần phát triển nền công nghiệp sạch tại Việt Nam.

Đi cùng với những hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro, pháp chế, kiểm soát, kiểm toán nội bộ cũng được đổi mới toàn diện, sâu sát với hoạt động của Tổng công ty đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt động kinh doanh trực tiếp. Công tác quản trị rủi ro được đặc biệt chú trọng. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đã được chính thức áp dụng để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro; Dự án mô hình quản trị rủi ro hiện đại theo thông lệ quốc tế đã thực hiện đến giai đoạn 3; Công tác pháp chế và kiểm soát, kiểm toán nội bộ được đổi mới toàn diện, sâu sát với hoạt động của Tổng công ty. Công tác tổ chức, quản lý điều hành có nhiều đột phá với việc tái cấu trúc tổng thể hoạt động của Tổng công ty; Điều chỉnh toàn diện về phân cấp, phân quyền kết hợp với kiểm tra giám sát để nâng cao trách nhiệm cá nhân; Thay đổi mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị cho phù hợp định hướng phát triển của Tổng công ty; Thành lập Ban pháp chế và củng cố bộ phận khách hàng để nâng cao chất lượng hoạt động; Đổi mới toàn diện công tác báo cáo quản trị, chế độ lương thưởng và nâng cao hiệu quả đào tạo.

Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng công ty, PVFC đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì, được công nhận trong Tốp 100 Sao vàng Đất Việt; Tốp 10 Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng Quốc gia và Tốp 100 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đồng thời PVFC được nhận Giải thưởng Chứng khoán uy tín 2010.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, năm 2011, PVFC sẽ tập trung nâng cao chất lượng tài sản, nguồn vốn và các dịch vụ tài chính để đảm bảo phát triển an toàn, bền vững. PVFC phấn đấu doanh thu đạt 6.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 800 tỷ đồng đồng thời hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ lên 8.000 tỷ đồng. Cùng với các biện pháp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, PVFC sẽ tăng cường kiểm soát và quản trị rủi ro để đảm bảo các quy định về an toàn hoạt động theo các quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước. Đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT và hệ thống phần mềm phù hợp với các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại; Khai thác hiệu quả phần mềm CoreBanking; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chỉ đạo quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.
 
M.H