Nghị định số 50/2014/NĐ-CP:

Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước


(Tài chính) Này 20/5, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Theo Nghị định trên, ngoại tệ được phép đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước là ngoại tệ tự do chuyển đổi và ngoại tệ khác theo cam kết tại các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương và đa phương do Ngân hàng Nhà nước ký kết với các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính quốc tế.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 50-2014-ND-CP.doc