Quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng

Thiết kế: Gia Hân

Tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC vừa ban hành, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng

Quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng - Ảnh 1