Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Việc đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ cấp bách trong định hướng phát triển hiện nay của Việt Nam. Theo đó, vấn đề chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong quá trình đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết này đánh giá thực trạng chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trong thời gian qua và đưa ra các kiến nghị nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trong những năm tới.
Trao đổi về kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Trao đổi về kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đổi mới hệ thống tổ chức và tăng cường quản lý tài chính, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đề cao vai trò của công tác kiểm toán nội bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi gian lân, rủi ro làm thất thoát tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết trao đổi về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đoàn Giám sát chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đoàn Giám sát chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH15, Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”.
Đơn vị sự nghiệp công giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024

Đơn vị sự nghiệp công giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026. Trong đó, năm 2024, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc các bộ, cơ quan trung ương giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách.
Kế toán doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Kế toán doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Kế toán doanh thu có vai trò quan trọng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, là cơ sở quan trọng để xác định kết quả hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, thực tế triển khai quy định về kế toán doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã phát sinh những khó khăn, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
09 nhóm đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7

09 nhóm đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Tiếp tục đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo số 78/BC-BTC gửi Bộ Nội vụ về việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc phạm vi quản lý. Theo đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị một số giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả trong việc sắp xếp ĐVSNCL thời gian tới.