Thông tư số 23/2022/TT-BTC:

Quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại


Ngày 06/04/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.