Nghị định số 222/2013/NĐ-CP:

Quản lý việc giao dịch bằng tiền mặt


(Tài chính) Ngày 31/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 222/2013/NĐ-CP quản lý việc giao dịch bằng tiền mặt.

Nghị định này quy định về thanh toán tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm: Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt.