Quảng Bình triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp năng suất và chất lượng sản phẩm


Tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 UBND ban hành Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020, tỉnh Quảng Bình đã đề ra các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình tập trung sản xuất một số mặt hàng chủ lực .
Tỉnh Quảng Bình tập trung sản xuất một số mặt hàng chủ lực .

Ứng dụng kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm mới

Quyết định số 1461/QĐ-UBND yêu cầu, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Hội đồng thẩm định chuyên ngành xem xét về tính khoa học, tính khả thi và thẩm định dự toán tổng kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ làm căn cứn cho việc xem xét, hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện.

Theo đó, mức hỗ trợ tối đa không quá 30% tổng mức kinh phí để thực hiện các đề tài, dự án thuộc các lĩnh vực nói trên (không tính kinh phí chi cho đầu tư mua sắm thiết bị và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật), nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/đề tài, dự án.

Những đề tài, dự án khoa học công nghệ của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí nếu trùng lặp với đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đang thực hiện hoặc đã thành công hoặc đang trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ, thì không được xem xét hỗ trợ kinh phí. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp biết về việc trùng lặp này.

Tác giả công nghệ, mà công nghệ là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học do ngân sách Nhà nước đầu tư kinh phí được hiểu là cá nhân chủ nhiệm đề tài và tập thể tham gia trực tiếp nghiên cứu khoa học có tên trong danh sách những người phối hợp thực hiện chính ghi trong giấy "Chứng nhận đăng ký kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ” do cơ quan có thẩm quyến cấp.

Xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND, các doanh nghiệp, các phòng thử nghiệm công lập áp dụng thành công các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc công cụ cải tiến năng suất chất lượng được hỗ trợ một lần tối đa. Cụ thể, hỗ trợ 30.000.000 đồng/01 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia, quốc tế đối với doanh nghiệp; hỗ trợ 40.000.000 đồng/01 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia, quốc tế đối với các phòng thử nghiệm công lập; hỗ trợ 15.000.000 đồng/01 hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành đối với các phòng thử nghiệm công lập...

Theo đó, các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh được nhận các tài liệu chuyên môn, các văn bản quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ miễn phí do Sở Khoa học và Công nghệ phát hành.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam được hỗ trợ mức tối đa 5.000.000 đồng/01 nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được hỗ trợ tối đa 20.000.000 đồng sau khi có quyết định công nhận độc quyền sở hữu của Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

Đẩy mạnhthông tin và quảng bá doanh nghiệp

Các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân được quyền khai thác thông tin khoa học và công nghệ miễn phí tại thư viện điện tử của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, hỗ trợ một lần các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ tối đa 5.000.000 đồng/01 doanh nghiệp.