Quảng Nam: Sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử thành công

PV.

Để Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 22/5/2016 thành công tốt đẹp, từ nhiều tháng nay Quảng Nam đã triển khai nhiều hoạt động, công tác chuẩn bị chu đáo ở tất cả các mặt.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Công tác lãnh chỉ đạo

Được sự lãnh, chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã đã vào cuộc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Ủy ban nhân dân, ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; bám sát các mốc thời gian theo luật định để triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng kế hoạch, khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng lịch trình quy định.

Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021gồm 27 thành viêndo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch.Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 03 tiểu ban: Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử và Tổ giúp việc UBBC tỉnh.

Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn: đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình và triển khai các bước liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử theo quy định. Theo đó, toàn tỉnh có18 Ủy ban bầu cử cấp huyệnvới270 thành viên;244 Ủy ban bầu cử cấp xã với 2.566 thành viên.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết ấn định số lượng 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội đối với tỉnh Quảng Nam.Trên cơ sở số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Quảng Nam đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 3 đơn vị bầu cử với 39 thành viên.
Ủy ban bầu cử tỉnh đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu theo từng đơn vị bầu cử, thì toàn tỉnh được bầu 60 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh ở 25 đơn vị bầu cử (Có 06 đơn vị được bầu 01 đại biểu, 05 đơn vị bầu 02 đại biểu, 14 dơn vị được bầu từ 03 đến 05 đại biểu).
Theo báo cáo, toàn tỉnh có 189 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện, 1.720 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã; 189 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện với 2.079 thành viên; 1.720 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, với 15.480 thành viên.
Đến ngày 02/4/2016, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang... đã quyết định thành lập xong các Tổ bầu cử theo từng khu vực bỏ phiếu, với tổng số1.770Tổ bầu cử. Trong đó có 14 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang, cơ sở đào tạo.

Công tác hiệp thương

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiến hành các bước hiệp thương để lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của Luật bầu cử. Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần 1, lần 2, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên

Đến ngày 12/4/2016, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại UBND cấp xã và 1.770 khu vực bỏ phiếu để cử tri kiểm tra, giám sát, phát hiện thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh; đồng thời viết thẻ cử tri để phát cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.113.421 cử tri.Đến ngày 02/5/2016, toàn tỉnh đã tiến hành niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại UBND xã và khu vực bỏ phiếu.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Từ khi triển khai công tác bầu cử đến nay, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Các Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu Ủy ban bầu cử các cấp các phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.
Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử

Cơ quan thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ) đã cấp đủ các loại tài liệu, biểu mẫu cho các địa phương để phục vụ cho công tác bầu cử, gồm: Thẻ cử tri, danh sách cử tri niêm yết, danh sách cử tri để bàn, giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác, giấy chứng nhận quân nhân bỏ phiếu nơi cư trú, phụ lục kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phụ lục kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, biên bản kiểm phiếu, biên bản xác định kết quả bầu cử, các loại khẩu hiệu, các loại phù hiệu, tiểu sử tóm tắt và danh sách trích ngang của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh…Đã trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí 3 đợt cho 18 huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành có liên quan với tổng số tiền là 46,275 tỷ đồng.Hiện nay, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã cũng đã hoàn thành việc thực hiện việc in ấn tài liệu (đối với những tài liệu do cấp huyện, cấp xã in ấn), chuẩn bị hòm phiếu phục vụ bầu cử, chuẩn bị trang trí khu vực bỏ phiếu.

Một số nội dung trọng tâm khác

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp tiếp tục lãnh chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử ở địa phương để cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, dân chủ, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật và thực sự phải là ngày hội lớn của toàn dân.

Tập trung tốt cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và trang trí tại khu vực bỏ phiếu. Hệ thống loa truyền thanh, phát thanh của địa phương thông báo thường xuyên cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, tóm tắt tiểu sử ứng cử viên và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị. (10 ngày trước ngày bầu cử); động viên cử tri hăng hái đi bầu cử.

Tổ chức để ứng cử viên tiếp xúc với cử tri ở từng đơn vị bầu cử thực hiện vận động bầu cử một cách khách quan, công bằng, bình đẳng (từ ngày 03/5 đến 18/5/2016). Theo đó, tổ chức cho cử tri mạn đàm danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện, xã.
Hướng dẫn, chỉ đạo việc bầu cử sớm hơn ngày quy định (bầu cử sớm vào ngày 19/5/2016) đối với các khu vực bỏ phiếu tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và một số đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Nam (Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đồng ý tại Công văn số 240/HĐBCQG-VP ngày 26/4/2016 đó là:huyện Nam Giang28 khu vực bỏ phiếu tại 07 xã,huyện Tây Giang15 khu vực bỏ phiếu tại 03 xã,thành phố Hội An05 khu vực bỏ phiếu tại xã Tân Hiệp,huyện Thăng Bình01 khu vực bỏ phiếu tại Trung Đoàn BB143, thuộc xã Bình An).
Chỉ đạo các Tổ bầu cử phân công nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ, rõ ràng theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã quy định ở Luật bầu cử; đồng thời tổ chức lễ khai mạc và điều hành công tác bầu cử trong ngày bầu cử (22/5/2016) đúng quy định.
Tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự xã hộiphục vụ cho cuộc bầu cử; thực hiện tốt công tác tiếp dân; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện, tố cáo liên quan (trước ngày 12/5/2016- trước 10 ngày so với ngày bầu cử) đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất điều kiện phương tiện cần thiết phục vụ bầu cử.