Quảng Ngãi: Đảm bảo an ninh trật tự trong hệ thống tài chính-tiền tệ

Công Danh (Cục Hải quan Quảng Ngãi)

Ngày 1/10, tại trụ sở Cục Hải quan Quảng Ngãi, các cơ quan tài chính đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hệ thống Ngân hàng, Kho bạc, Tài chính, Thuế, Hải quan.

Việc ký kết quy chế lần này nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an toàn tài sản Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan.

Trong đó, các đơn vị: Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế và Cục Hải quan chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tài sản Nhà nước trên địa bàn do đơn vị quản lý. Đồng thời, thường xuyên giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức về chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức có ý thức bảo vệ mình, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại các âm mưu xâm phạm an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các đơn vị cùng phối hợp trong công tác dự báo tình hình, nhận diện các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan. Từ đó, giúp các đơn vị xây dựng phương án bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng, thuế, hải quan...