Qui định về quản lý tài chính ở doanh nghiệp nhà nước chuyển sang cổ phần

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Xin cho biết, đối với các tổng công ty nhà nước đã chuyển sang mô hình tổng công ty cổ phần thì sẽ áp dụng quản lý tài chính theo quy định nào? Hiện Nghị định 71/2013/NĐ-CP chỉ quy định quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các tổng công ty cổ phần vốn nhà nước không còn 100%?

Đối với tổng công ty nhà nước đã chuyển sang mô hình tổng công ty cổ phần (kể cả các tổng công ty cổ phần có vốn hoặc không có vốn nhà nước tham gia) việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ngoài Khung pháp lý là luật doanh nghiệp, việc quản trị nội bộ doanh nghiệp về tài chính còn được quy định trong điều lệ doanh nghiệp, quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp; đối với nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật qua đó yêu cầu doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin và hoạt động của doanh nghiệp bằng các chế độ báo cáo thường niên, định kỳ các hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp như: Luật kế toán; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp; Quyết định về hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp áp dụng cho nội bộ doanh nghiệp; Luật Chứng khoán; Quyết định của Bộ Tài chính quy định hệ thống báo cáo và công bố thông t in đối với các công ty niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán, quy định thực hiện minh bạch hóa thông tin đối với công ty đại chúng.