Xử phạt vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng

Xử phạt vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định số 128/2021/NĐ-CP nêu rõ vấn đề xử phạt đối với các vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng.
Thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có hướng dẫn liên quan đến thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử theo đúng quy định

Công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử theo đúng quy định

Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 (thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015). Thông tư này nêu rõ, các tổ chức là đối tượng công bố thông tin (trong đó có công ty đại chúng) phải lập trang thông tin điện tử theo đúng quy định.