Quốc hội khóa XIV đã thông qua những đạo luật đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng


Sáng ngày 26/3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội đã phân tích khá đầy đủ, thẳng thắn điểm mạnh, điểm còn tồn tại, nguyên nhân và đưa ra các bài học kinh nghiệm khá sâu sắc để góp phần làm cho hoạt động trong thời gian tới tốt hơn, hiệu quả hơn.

Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm đạt được, cũng như hạn chế, nguyên nhân; đặc biệt, rút ra các bài học kinh nghiệm, làm sâu sắc thêm những bài học quý được Quốc hội các khóa trước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận tại phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận tại phiên họp.

Tại Phiên thảo luận, các đại biểu đã cho rằng, Quốc hội khóa XIV với những lãnh đạo Quốc hội ưu tú, đại biểu nhiệt thành, tâm huyết đã làm tròn bổn phận trước Nhân dân. Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã thông qua những đạo luật đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.

Cùng với đó, công tác giám sát của Quốc hội đã được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri, Nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt, thông qua hoạt động giám sát, đã khẳng định tính đúng đắn của chính sách, pháp luật, tiếp tục phát huy những việc làm tốt, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy các cơ quan hữu quan thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.

Hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến rõ rệt, hiệu quả được nâng cao, nhất là trong việc giám sát chuyên đề, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Hoạt động chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban được tăng cường, có nhiều đổi mới, đã kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề “nóng”, đáp ứng yêu cầu của Nhân dân và xã hội. Các Đoàn đại biểu Quốc hội, đã chú trọng hơn đến việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn.

Để Quốc hội khóa tới tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn nữa, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế để bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện cơ chế, chính sách dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Để phát huy những hình thức giám sát, nhiệm kỳ tới cần xây dựng Luật Giám sát nhân dân, đồng thời, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, thân dân; lắng nghe Nhân dân, phục vụ Nhân dân là yêu cầu hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội nhằm hoàn thành trọng trách mà Nhân dân ủy thác; chú trọng việc nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của cử tri và Nhân dân nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình.

Cùng với đó, coi trọng, phát huy thế mạnh đặc thù hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong tổng thể hoạt động đối ngoại chung của Đảng, Nhà nước; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, cùng hướng tới thúc đẩy tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao uy tín của Quốc hội và vị thế của đất nước trên trường quốc tế...

Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm tạo sự chủ động, thống nhất, kịp thời trong triển khai công việc, đạt chất lượng, hiệu quả cao, góp phần giúp Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Hiện đại hóa phương thức hoạt động, khai thác, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, từng bước hình thành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để đổi mới phương pháp, cải thiện tiến độ, chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội; hướng tới xây dựng Quốc hội điện tử...

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng, cần tăng số lượng, chất lượng của đại biểu chuyên trách, hoàn thiện địa vị pháp lý, chế độ cho đại biểu chuyên trách, lựa chọn đại biểu có tâm, có tầm, đủ tiêu chuẩn, kinh nghiệm, điều kiện hoạt động, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và khát vọng vươn lên của Dân tộc.

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các ý kiến thảo luận tâm huyết của các đại biểu Quốc hội; khẳng định Quốc hội khóa XIV đã để lại những dấu ấn nổi bật, để lại nền tảng vững chắc cho Quốc hội khóa XIV cũng như các khóa tiếp theo.

Sau phiên họp hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban Chỉ đạo công tác các cơ quan hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp, hoàn thiện Báo cáo công tác của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV và thể hiện đầy đủ trong Nghị quyết của Quốc hội về nội dung tổng kết nhiệm kỳ...