Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 18/6, Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và thông qua Luật Khoa học và Công nghệ.

Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Nguồn: Internet

Trong buổi thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) chiều ngày 6/6, các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về đánh giá một số vấn đề lớn, đó là việc ban hành quy phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ; việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, những tồn tại hạn của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các đại biểu đã phân tích, đánh giá trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đối với các sai phạm, hạn chế trong công tác quản lý sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và đưa ra các giải pháp xử lý, nhất là với các dự án đang triển khai một cách hiệu hiệu quả.

Sáng ngày 18/6, Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.