Quyết định 1717/QĐ-UBND:

Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng


Ngày 08/8/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND kèm theo Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quy chế quy định việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp nhà nước; giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1717/QĐ-UBND.