Quyết định 1181/QĐ-BTC:

Quy chế lập dự toán, quyết toán kinh phí cho công tác xây dựng văn bản pháp luật


Ngày 27/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Quyết định số 1181/QĐ-BTC kèm theo Quy chế hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ.

Quy chế quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính bố trí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì dự thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, bao gồm:
- Nguồn ngân sách nhà nước: Kinh phí xây dựng Bộ Luật, Luật (sau đây gọi chung là Luật), Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kinh phí giao thực hiện tự chủ của các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định: Nguồn phí của các đơn vị được để lại sử dụng; nguồn thu nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.

Đối với các văn bản được các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính dự thảo có nội dung phức tạp, có quy trình xây dựng tương tự quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ nội dung, phạm vi của văn bản để bố trí kinh phí bảo đảm tối đa không vượt quá 75% định mức phân bổ kinh phí đối với Thông tư có nội dung phức tạp, phạm vi đối tượng thực hiện rộng trong toàn quốc, phải tổ chức họp lấy ý kiến nhiều lần quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Quy chế này, cụ thể như sau:

- Các Quyết định điều hành, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có phạm vi hướng dẫn thực hiện trong cả nước.

- Các Quyết định điều hành, hướng dẫn thực hiện chế độ, cơ chế, chính sách của Bộ trưởng Bộ Tài chính có phạm vi hướng dẫn thực hiện trong toàn ngành Tài chính.

- Các Quyết định hướng dẫn thực hiện chế độ, cơ chế, chính sách, Quyết định ban hành quy trình hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước có phạm vi hướng dẫn thực hiện trong toàn hệ thống.

Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính (bao gồm cả các Vụ và các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ không phải là đơn vị dự toán)...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 958/QĐ-BTC ngày 22/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1181/QĐ-BTC.