Quyết định số 1816/QĐ-BTC:

Quy chế theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ giao


Ngày 02/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1816/QĐ-BTC kèm theo Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Quyết định, Quy chế gồm 4 chương, 13 điều, quy định về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Tài chính giao cho các tổ chức, đơn vị, các công ty nhà nước, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình công tác, văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trong đó bao gồm văn bản mật, tối mật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ)...
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 646/QĐ-BTC ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1816/QĐ-BTC.