Thông tư số 78/2019/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia


Ngày 12/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2019/TT-BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

Thông tư gồm 03 điều, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

Thông tư số 78/2019/TT-BTC.

Phụ lục Thông tư số 78/2019/TT-BTC.