Quyết định 38/2016/QĐ-UBND:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính tỉnh An Giang


Ngày 05/8/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang.

Theo Quyết định, Sở Tài chính tỉnh An Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND.