Thông tư số 123/2018/TT-BTC:

Quy định mới về cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng phát triển thủy sản


Ngày 17/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng phát triển thủy sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông tư số 123/2018/TT-BTC gồm 4 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 123/2018/TT-BTC bảo gồm: Điều 1; Khoản 2 Điều 3; Khoản 3 Điều 3; Khoản 4 Điều 3; Khoản 5 Điều 3; Điểm a khoản 3 Điều 5; Điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 114/2014/TT-BTC;

Bên cạnh đó, Thông tư cũng thực hiện bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2019

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 123/2018/TT-BTC