Quy định mới về mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN


(Tài chính) Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 194-2012-TT-BTC.doc