Quy định mới về mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTC ngày 17/01/2013 về việc sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính qui định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 09-2013-TT-BTC.doc