Thông tư số 55/2016/TT-BTC

Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối vói dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư


Ngày 23/3/2016, Bộ Tài chính ban hànhThông tư số 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối vói dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, Hàng năm, Cơ quan nhà nước được giao quản lý phần chi phí chuấn bịđầu tư, chi phí giám sát thực hiện họrp đồng dự án, chất lượng công trình lập báo cáo quyết toán theo từng loại nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giá trị quyết toán chi phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển được tổng hợp vào giá trị quyết toán dự án ppp hoàn thành...

Mời xem nội dung chi tiết:thong_tu_552016ttbtc_CIZT.pdf