Thông tư số 36/2023/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)


Ngày 6/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 36/2023/TT-BTC.